Szociális intézmények szolgáltatásai

Célja: a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása szociális alapszolgáltatással (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) és szakosított ellátásokkal.

Intézményei: Integrált intézményeinkben – az országos ellátási területű Csókakői Lakóotthon telephely kivételével Fejér megyei működési körű – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyén és 9 telephelyén, valamint a – fővárosi illetékességi területű – Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és négy telephelyén történik a szolgáltatás.

Szolgáltatások:

1.Szakellátás

Az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltsége fenntartásában működő Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyén és kilenc telephelyén, valamint a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és négy telephelyén azon rászorult személyek számára, akikről az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint a szociális helyzetük miatt nem lehet gondoskodni az alapszolgáltatás keretében, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában történő gondozást biztosítunk.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori (ötszöri) étkezéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásról az ápolást, gondozást nyújtó intézményeinkben – idősek otthonaiban, pszichiátriai betegek otthonaiban, fogyatékkal élő személyek otthonaiban – gondoskodunk.

Az önálló életvezetési képesség kialakítását illetve helyreállítását szolgálják rehabilitációs intézményeink.

A pszichiátriai betegeket vagy fogyatékos személyeket – ide értve az autista spektrum zavarral élő személyeket is – befogadó lakóotthonainkban az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátás biztosítása történik.

2.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szociálisan rászorulók részére saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátást Fejér megyében, a Székesfehérvári Kistérségben – az SZGYF fenntartásában működtetett – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény székhely-intézménye bevonásával biztosítjuk.